Hjálpargögn

Hér má finna ýmis hjálpargögn, fræðsluefni, gátlista og fleira sem umsækjendur og þátttakendur í Vakanum geta nýtt sér. Nýju efni er bætt við eftir þörfum og allar ábendingar eru vel þegnar. Bent er á að sumt af efninu er háð höfundarrétti og geta skal heimilda þar sem við á.

Hjálpargögnin eru opin öllum. 

Hjálpargögn við gerð öryggisáætlunar fyrir gististað:

Í ferðaþjónustu er afar mikilvægt að öryggismálin séu í góðu lagi og því er gerð öryggisáætlana fyrir alla starfsemi/þjónustu nauðsynleg.

Öryggisáætlun samanstendur af fjórum þáttum: Áhættumati, skráðum verklagsreglum, viðbragðsáætlun og atvikaskýrslu. 

Vinsamlegast smellið á hlekkina hér að neðan til að sækja skjölin og fyllið út fyrir ykkar gististað. Sjálfsagt er að nýta dæmin sem eru gefin en einnig er mikilvægt að bæta inn atriðum sem eiga við á viðkomandi gististað.

1. Áhættumat  (eyðublað til útfyllingar)


2. Verklagsreglur fyrir gististað (dæmi sem gott er að hafa til hliðsjónar)

3. Viðbragðsáætlanir (dæmi sem hægt er að prenta út eða hafa til hliðsjónar)


4. Atvikaskýrsla (eyðublað til útfyllingar)
 

Áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað

Samkvæmt lögum nr. 46/1980 ber öllum fyrirtækjum að gera áætlun um öryggi og heilbrigðir á vinnustað. Á vef Vinnueftirlitsins er að finna margvísleg hjálpargöng og leiðbeiningar. Sérstaklega er bent á vinnuumhverfisvísaáhættumat fyrir lítil fyrirtæki og rafræna tækið OiRA til gerðar áhættumats. Tækið er tilbúið fyrir veitingastaði og mötuneyti og skrifstofur.

Heilbrigt félagslegt umhverfi er mikilvægur hluti öruggs vinnuhverfis. Vinnueftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi rit um forvarnir gegn og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Hér má nálgast leiðbeinandi rit ætluð stjórnendum og starfsfólki.

Nánari upplýsingar um öryggi og ábyrgð atvinnurekenda má nálgast hér.

Önnur hjálpargögn:

Þjónusta við viðskiptavini 

 1. Umfjöllun um hvernig veita má gæðaþjónustu
 2. Dæmi um gæðastefnu fyrirtækis
 3. Leiðbeiningar um móttöku pantana og fyrirspurna
 4. Leiðbeiningar um símsvörun
 5. Dæmi um innihald upplýsingamöppu fyrir almenna þjónustu
 6. Dæmi um innihald upplýsingamöppu fyrir gististaði
 7. Leiðbeiningar um séróskir viðskiptavina
 8. Leiðbeiningar um móttöku og meðhöndlun kvartana
 

Aðstaða og aðbúnaður

 • Umfjöllun um mikilvægi snyrtilegrar aðkomu og ásýndar
 • Þrifáætlun- gátlistar, leiðbeiningar og vinnureglur um þrif á gististöðum
 

Stjórnendur og starfsfólk

 1. Umfjöllun um mannauðsstefnu.
 2. Umfjöllun um gerð ráðningarsamninga.
 3. Dæmi um ráðningarsamning.
 4. Umfjöllun um starfslýsingar.
 5. Dæmi um form á starfslýsingu.
 6. Dæmi um starfslýsingu.
 7. Umfjöllun um starfsþróun, móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna, starfsmannaviðtöl o.fl.
 8. Dæmi um form og eyðublöð fyrir starfsmannaviðtöl.

Athygli er vakin á því að Vakinn tekur ekki ábyrgð á þeim samningum sem aðilar gera sín á milli.

Rétt er að benda á að aðilar eiga ekki frjálst val um hvort greidd eru laun eða verktakagreiðslur fyrir unnin störf, staða aðila ræðst af eðli starfssambands. Sjá nánar á heimasíðu Ríkisskattstjóra.  
Séu aðilar í vafa um eðli starfssambands má leita aðstoðar Ríkisskattstjóra. 

Hér er að finna gögn og leiðbeiningar frá ASÍ um réttindi og skyldur starfsmanna og vinnuveitenda, frekari upplýsingar og leiðbeiningar má finna á heimasíðu ASÍ.

 

Stjórnun fyrirtækisins 

 1. Umfjöllun um fyrirtækjastefnu.
 2. Vinnuferli við mótun stefnu.
 3. Dæmi um stefnumótun.
 4. Áætlanagerð.
  • Viðskiptaáætlun.
  • Markaðsáætlun.
  • Söluáætlun.
  • Rekstrar/fjárhagsáætlun.
 5. Umfjöllun um ársreikninga.
 6. Umfjöllun um leyfisskylda starfsemi.
 7. Umfjöllun um mismunandi menningarheima, samskipti og þjónustu.
 

Mismunandi menningarheimar 

Ferðamenn á Íslandi eru af ýmsum uppruna og það skiptir máli að hafa skilning á því að þarfir þeirra og væntingar eru mismunandi. Hér má finna umfjöllun um mörg af þeim atriðum sem skipta máli í þessu sambandi. Hvaða atriði eru mikilvæg hverri þjóð og hvað er ólíkt á milli mismunandi menningarheima? Þetta eru t.d. atriði eins og trú, gamansemi, augnsamband, persónulegt rými, formlegheit, matarvenjur og fleira.

Námskeiðslýsingar

Í sértækum gæðaviðmiðum fyrir veitingastaði og gistingu er gerð krafa um að starfsfólk hafi sótt tiltekin námskeið. Þeir efnisþættir sem æskilegt er að fara yfir koma fram í gátlistunum hér að neðan en eðli og umfang hverrar starfsemi ræður því hversu djúpt er farið í þessa þætti og hvað á við í hverju tilfelli:

 

Menntun, námskeið og þjálfun starfsmanna á veitinga- og gististöðum

Hér að neðan er tengill á dæmi um nafnalista þar sem fram kemur yfirlit um menntun, námskeið og þjálfun starfsmanna. Yfirlit sem þetta getur verið vinnuveitendum afar dýrmætt til að fá yfirsýn yfir færni og þekkingu starfsmanna auk þess sem það auðveldar mat á hvort kröfur Vakans um menntun og þjálfun eru uppfylltar. Þegar um innanhússþjálfun er að ræða er mikilvægt að fyrir liggi upplýsingar um bakgrunn þess sem sér um hana ásamt efnistökum svo unnt sé að meta hvort gæðaviðmið eru uppfyllt.
Bæta má við dálkum og breyta skjalinu eins og hentar í hverju tilfelli. 

Dæmi um nafnalista starfsmanna og yfirlit yfir menntun, námskeið og þjálfun

Eldvarnir

Eldvarnir og reglulegt eftirlit með þeim er stór hluti af öryggis- og gæðastarfi fyrirtækja. Hlutverk eigenda og  forsvarsmanna er m.a. að tryggja að farið sé að lögum og reglum í  brunavörnum og sjá til þess að  kröfum þar að lútandi sé ávallt fullnægt. Markvissar og skipulagðar forvarnir eru mikilvægar til að tryggja öryggi starfsfólks og gesta og eru forsvarsmenn hvattir til að sinna eigin eldvarnareftirliti reglulega og með markvissum hætti.

Þegar tekið er upp eigið eldvarnareftirlit er áríðandi að yfirfara eldvarnir og gera áætlun um úrbætur ef þess gerist þörf. 

Sjálfsagt er að leita ráða hjá eldvarnareftirliti eða sérhæfðum ráðgjöfum en Eldvarnarbandalagið hefur gefið út leiðbeiningar og gátlista til að auðvelda aðilum að framkvæma og halda utan um  brunavarnir á sínum stöðum.

Leiðbeiningar fyrir eigið eldvarnareftirlit

Gátlistar fyrir eigið eldvarnareftirlit